อัตราส่วนที่เท่ากัน

    ratio

 อัตราส่วนจะเท่ากันได้ เมื่อ เราทำการคูณ หรือ หาร อัตราส่วนนั้น ในจำนวนที่เท่ากัน

     

 

 1.  กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น อัตราส่วนอย่างต่ำ  โดยทั่วไปเรามักใช้การคูณ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

                    เช่น  อัตราส่วน         1 : 2        สามารถเขียนรูปได้ดังนี้

อัตราส่วน 1:2

                                  เขียนได้เป็น อัตราส่วน ได้ เท่ากับ      1/2

 

 

 

                                       เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ         1/2  

                                จะได้ ว่า     1 x 2 / 2 x 2     =     2/4

อัตราส่วน 2:4
 
 
 
 

                                             จากรูปจะเห็นได้ว่า

                                  การแบ่งส่วนย่อยมากขึ้น แต่ พื้นที่เท่ากัน    


1/2        =      2/4  

 

 

 

                                          เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ   2/4      

                                       จะได้ ว่า       อัตราส่วนเท่ากัน

4/8
 
 
 
 
 
 

                                 เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ     4/8  

      

 

                                      จะได้ ว่า      อัตราส่วนเท่ากัน

อัตราส่วนเท่ากัน
 
 
 
 
 
 

                                เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ       ratio  8/16     

                                    จะได้ ว่า        ratio อัตราส่วนเท่ากัน

ratio  8/16
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ     

                             ratio 16/32        จะได้ ว่า       ratio อัตราส่วนเท่ากัน

ratio 32/64
 
 
 

                                ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคูณด้วย  2 ทั้งเศษ

                     จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

                                  จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ            

                                   เพราะ  การคูณ  2 ทั้งเศษ

                         และส่วน     มีค่าเท่ากับ คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1     

                                           เพราะ    ratio  2/2 = 1   

 

                                                ดังนั้น

                               จากรูป ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า

 

                          อัตราส่วน ที่เท่ากัน         

 

                                     มีค่าเท่ากันเสมอ

 

 

 

2.   กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น ไม่ เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ

โดยทั่วไปเรามักใช้การหาร

 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เช่น      ให้หา อัตราส่วนที่เท่ากันโดยการหาร

     อัตราส่วน       4 : 10        

       เขียนได้เป็น   อัตราส่วน  4/10   เราจะทำการหารดังนี้

ratio 4/10
 
 

 

                                                     

                                                    =         หารเศษส่วน

2/5

 

                                                    =           2/5   

 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหาร   ด้วย  2 ทั้งเศษ

จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

       จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ            

เพราะ  การหาร  2 ทั้งเศษ และส่วน     มีค่าเท่ากับ

คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1     

เพราะ    2/2 = 1    ดังนั้น

จากรูป

ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า

      อัตราส่วนที่เท่ากัน     

มีค่าเท่ากันเสมอ

       

   ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK