กุญแจคณิตศาสตร์ แนะโจทย์การบ้าน เรื่องอัตราส่วน แบบฝึกหัด 1.4 หน้าที่ 1

 กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2

กุญแจนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาใช้บริการ และไม่ควรลอกไปทำการบ้านอย่างเดียวครับ

ผมจะทำการแนะ เพื่อให้คิดต่อ ในส่วนที่ยาก และพยายามจะทำให้ง่าย ได้เรียนรู้เพราะการเรียนคณิต

จะเป็นพื้นฐาน สำหรับการเรียนในขั้นสูง ต่อไป   หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์นะครับ.....

        ___________________________________________________________

 

 

 1. จงหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

                            หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

 

วิธีทำ                             

                                      หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

หาค่า  x  โดยเราสามารถหาได้โดยเริ่มจากการคูณไขัว    5 x X  และ   20 x 4

 

                                     หาค่าของตัวแปร x

 เราต้องการหาค่า  x  ต้องทำให้  x  ให้เป็นตัวเดี่ยว ๆ 

 5 จากคูณ  ย้ายไปอีกฝั่ง เป็น หาร

                                             ค่า x ที่ได้

                        _____________________________


 

 

5.                       หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

 

                             หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

   หาค่า  x  โดยเราสามารถหาได้โดยเริ่มจากการคูณไขัว

                 หาค่าของตัวแปร x

            เราต้องการหาค่า  x  ต้องทำให้  x  ให้เป็นตัวเดี่ยว ๆ 

           7 จากคูณ  ย้ายไปอีกฝั่ง เป็น หาร

                    หาค่าของตัวแปร x

                    _____________________________

 

6.                         หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้ 

 

 

วิธีทำ         ในข้อนี้มี  5/2 เป็นเศษส่วน  เราต้องมองเป็นก้อน ๆ ดังรูป

                             หาค่าของตัวแปร x

   หาค่า  x  โดยเราสามารถหาได้โดยเริ่มจากการคูณไขัว

                      หาค่าของตัวแปร p
 

 

7.                         หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

  

                             หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้   

     หาค่า  x  โดยเราสามารถหาได้โดยเริ่มจากการคูณไขัว

                  หาค่าของตัวแปร m

 

 เราต้องการหาค่า  x  ต้องทำให้  x  ให้เป็นตัวเดี่ยว ๆ  

  7 จากคูณ  ย้ายไปอีกฝั่ง เป็น หาร 

                 หาค่าของตัวแปร m
 
                           

 

 

12.                        หาค่าของตัวแปร x ในสัดส่วนที่กำหนดให้

 

วิธีทำ

  ในข้อนี้มี    2/15    เป็นเศษส่วน  เราต้องมองเป็นก้อน ๆ  เหมือนข้อ  6.

                         หาค่าของตัวแปร x
 
 
   หาค่า  x  โดยเราสามารถหาได้โดยเริ่มจากการคูณไขัว
 
                 หาค่า x โดยการคูณไข้ว
 
                 หาค่า x
 
 
                           ได้ค่า x
 
 
 

 

2. มุม ABC  มีขนาด  75 องศา ถ้าแบ่งมุม  ABC 

 ออกเป็น สองส่วน  โดยให้ขนาดของมุมเป็นอัตราส่วน  2: 3 

 แต่ละมุมจะมีขนาดกี่องศา

 

วิธีทำ

  เรารู้อะไรบ้าง    มุมทั้งหมด    ABC     75    องศา    

                       แบ่ง     อัตราส่วน   2  :   3 

                       มุมที่ไม่รู้         x     องศา

 เราใช้รูป ในการหา

                        การหาอัตราส่วน หาสมการ

   อธิบายการใช้ตาราง      

       ด้านซ้ายแทน อัตราส่วน        ด้านขวาแทนจำนวน

       บน มีค่าน้อยที่สุด                ด้านล่างเป็นค่าจำนวนรวม

 จากค่าที่กำหนดด้านบนจะได้   ดังรูป

                     การหาอัตราส่วน หาสมการ

 จากโจทย์    เราขีดเส้นที่อัตราส่วน เท่ากับ  2  จะได้

                     การหาอัตราส่วน หาสมการ

  เทียบจากรูป ได้สมการ  

                                 การหาอัตราส่วน ได้สมการ หาค่า x
 
 
 
ย้าย หาค่า   x
 
                        การหาอัตราส่วน หาค่า x
 
 
 
                                การหาอัตราส่วน ได้ค่ามุมที่ต้องการ

     ดังนั้นการแบ่ง 2/3  มีค่าเท่ากับ   50   องศา

    อีกมุมหนึ่งที่ยังไม่ทราบค่า เราให้เป็น y  

 

            ได้ค่ามุมที่ต้องการ
 
 

                อีกหนึ่งมุมมีค่าเท่ากับ    25    องศา

 

 3. แบ่งลวดเส้นหนึ่งเป็นสองส่วน โดยใช้อัตราส่วน  3: 8  ถ้าลวดเส้นสั้น ยาว  9  ซ.ม.

หาว่าลวดเส้นเดิมยาวกี่ ซ.ม.

 

 

   เรารู้อะไรบ้าง      

               อัตราส่วน  3: 8    และ   

               ลวดเส้นสั้น ยาว  9  ซ.ม.   หาลวดทั้งหมด   x 

               ดังนั้น   ลวดสั้น   อัตราส่วน   คือ  3   ยาวเท่ากับ  9  ซ.ม.

วาดรูป

                          การหาอัตราส่วน หาสมการ
 

  ลากเส้นอัตราส่วน เท่ากับ 3   

                          การหาอัตราส่วน หาสมการ

 จากรูป ได้สมการ            

                                         การหาอัตราส่วน ได้สมการหาค่า x
 
 
                                      การหาอัตราส่วน หาค่า x

                   

         ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK