กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค

 แบบฝึกหัดนี้เป็นการคำณวนภาษีเงินได้ตามแบบฝึกหัด ที่ 1.2 ค ของชั้น ม.2 จุดประสงค์เพื่อให้เห็นว่า 

การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ยาก และมีสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และเรียนรู้ ได้เพื่อการพัฒนาตนเอง ต่อไป

1. 

สมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้สุทธิ  88,120  บาท

เขาจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค ข้อ 1.

1. สมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้สุทธิ  88,120  บาท

    เขาจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร

  วิธืทำ    เรารู้อะไรบ้าง   รายได้       88,120  บาท 

              นำมาเทียบกับตารางที่หนังสือ กำหนด อยู่ในช่วงดังนี้

 

  ___________________________________________________________________

      ขั้นเงินได้สุทธิ    ตั้งแต่

  เงินได้สุทธิ

จำนวนสูงสุด      

 ของขั้น

  อัตราภาษี     

   ร้อยละ

  ภาษีในแต่ละขั้นเงินได้  
  ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น

 1 ถึง 100,000

 

 * 80,000

    20,000

ยกเว้น

 5

 

1,000  

 

1,000

*  เงินได้สุทธิ  ส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 ____________________________________________________________________

 

  สมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้สุทธิ  88,120  บาท

         จาก ตาราง  เราจะได้ว่า     * 80,000   บาทแรก  ได้รับยกเว้นการเสียภาษี

 

ดังนั้น   สมศักดิ์ จะต้องนำรายได้มาคำณวนภาษี

      เท่ากับ  88,120    -    80,000   =      8,120         บาท

                                 

      จากตาราง   

      เงินที่เกิน  * 80,000   ถึง  100,000  ต้องคิดอัตราภาษี ร้อยละ   5

 

สมศักดิ์ จะต้องเสียภาษี  

                                           การคูณเศษส่วน    บาท

                                ______________________________________________

2.

 

 

วิภาเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินได้สุทธิ  144,250  บาท วิภาต้องชำระภาษี

เงินได้เท่าไร

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค ข้อ 2.

2.  วิภาเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินได้สุทธิ  144,250  บาท วิภาต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร

  วิธืทำ    เรารู้อะไรบ้าง   รายได้     144,250      บาท 

 

              นำมาเทียบกับตารางที่หนังสือ กำหนด อยู่ในช่วงดังนี้

_________________________________________________________________

      ขั้นเงินได้

        สุทธิ   

       ตั้งแต่

    

    เงินได้สุทธิ

    จำนวนสูงสุด      

       ของขั้น

    อัตราภาษี     

      ร้อยละ

ภาษี

    ในแต่ละขั้น     

  เงินได้  

ภาษีสะสมสูงสุด

     ของขั้น

 

1  ถึง   100,000

 

 

 * 80,000

    20,000

 

ยกเว้น

 5

 

 

1,000

 

 

1,000

  100,000 -  

  500,000

 400,000

 

  10

 

 40,000

 

 41,000

 

 *  เงินได้สุทธิ  ส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

___________________________________________________________________

 

  วิภาเป็นมีเงินได้สุทธิ                         144,250  บาท

  เราต้องพิจารณาทีละขั้นดังนี้  

  เงินรายได้ตกอยู่ในช่วง           1    ถึง   100,000   และ  100,000 - 500,000   บาท  

 

-    1.   โดยเราจะคำนวน ภาษีในช่วง     

           1    ถึง   100,000    บาทแรก  ต้องเสียภาษี     1,000   บาท

                                               (   ดูจาก    ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น  )

 

 

 

 -     2.   ส่วนที่เกิน  1 แสนบาท  คือ ช่วง  

                           100,000 - 500,000       ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   10

 

  ดังนั้น   วิภา  จะต้องนำรายได้มาคำณวนภาษี

 

                    144,250       -   100,000       =      44,250           บาท

 

  จากตาราง            100,000 - 500,000       ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   10

 

   วิภา จะต้องเสียภาษี ส่วนที่เกินจาก  1 แสนบาท

                                                  ภาษี      บาท

 

 ดังนั้น จากขั้นตอนการคำณวนภาษี        1    ถึง   100,000         

 

                                      และ         100,000 - 500,000   บาท 

 

  ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น           

                                                  ภาษี     บาท

               ______________________________________________

 

3.

 

 

 

 

ศิกดิ์ชายเป็นข้าราชการมีเงินได้สุทธิ  188,280  บาท ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย 

12,600  บาท อยากทราบว่า เมื่อครบปีภาษี ศักดิ์ชาย จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี  ที่ชำระไว้เกินเท่าไร

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค ข้อ3.

3.   ศิกดิ์ชายเป็นข้าราชการมีเงินได้สุทธิ           188,280  บาท

                             ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย             12,600  บาท

อยากทราบว่า เมื่อครบปีภาษี ศักดิ์ชาย จะต้องชำระภาษี เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี  

ที่ชำระไว้เกินเท่าไร

 

  วิธืทำ    เรารู้อะไรบ้าง   รายได้                        188,280  บาท

                             ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย             12,600  บาท

 

              นำมาเทียบกับตารางที่หนังสือ กำหนด อยู่ในช่วงดังนี้

    ___________________________________________________________________

      ขั้นเงิน

        ได้สุทธิ   

      ตั้งแต่

     เงินได้สุทธิ

     จำนวนสูงสุด     

       ของขั้น

    อัตราภาษี     

      ร้อยละ

        ภาษี

      ในแต่ละ

     ขั้นเงินได้  

    ภาษีสะสม

   สูงสุดของขั้น

 

 1    ถึง   100,000

 

 

 * 80,000

    20,000

 

ยกเว้น

 5

 

 

1,000

 

 

1,000

  100,000 -

  500,000

 

 400,000

 

  10

 

 40,000

 

 41,000

 

 *  เงินได้สุทธิ  ส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

   ____________________________________________________________________

 

        ศิกดิ์ชายเป็นมีเงินได้สุทธิ              188,280                   บาท        

        เราต้องพิจารณาทีละขั้นดังนี้  

        เงินรายได้ตกอยู่ในช่วง                  1    ถึง   100,000         

        และ                                             100,000 - 500,000   บาท  

 

-    1. โดยเราจะคำนวน ภาษีในช่วง       

 

 1    ถึง   100,000    บาทแรก  ต้องเสียภาษี        1,000   บาท

                                     (   ดูจาก    ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น  )

 

 -     2.   ส่วนที่เกิน  1 แสนบาท  คือ ช่วง   

 

   100,000 - 500,000            ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   10

 

 

 ดังนั้น   ศักดิ์ชาย จะต้องนำรายได้มาคำณวนภาษี

           188,280       -   100,000       =      88,280             บาท

         จากตาราง            100,000 - 500,000       ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   10

 

  ศักดิ์ชาย   จะต้องเสียภาษี ส่วนที่เกินจาก  1 แสนบาท

                                                  ภาษี        บาท

 

 

      -    ดังนั้น จากขั้นตอนการคำณวนภาษี   1    ถึง   100,000      และ        

                                                               100,000 - 500,000   บาท 

                                                                ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น           

 

                                                  ภาษี         บาท

 

    -      ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายไว้จำนวน             12,600  บาท  

                       ดังนั้นรับเงินคืนภาษี  ที่ชำระไว้เกิน

 

                                                   ภาษี    บาท

____________________________________________________________

 

4.

 

 

 

 

วรรณาเป็นข้าราชการ มีเงินได้สุทธิ   216,720  บาท ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย 

12,435  บาท อยากทราบว่า มื่อครบปีภาษี วรรณา  จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี ที่ชำระไว้เกินเท่าไร  

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค ข้อ 4.

4.          วรรณาเป็นข้าราชการ มีเงินได้สุทธิ            216,720  บาท

              ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย                                  12,435  บาท

อยากทราบว่า มื่อครบปีภาษี วรรณา  จะต้องชำระภาษี เพิ่มเติม

หรือรับเงินคืนภาษี ที่ชำระไว้เกินเท่าไร

 

  วิธืทำ    เรารู้อะไรบ้าง   รายได้                             216,720  บาท

                             ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย                  12,435  บาท

 

              นำมาเทียบกับตารางที่หนังสือ กำหนด อยู่ในช่วงดังนี้

     _________________________________________________________________

      ขั้นเงินได้สุทธิ   

           ตั้งแต่

     เงินได้สุทธิ

    จำนวนสูงสุด     

       ของขั้น

    อัตราภาษี     

      ร้อยละ

 ภาษี     

  ในแต่ละ     

     ขั้นเงินได้       

     ภาษี สะสม

        สูงสุด

        ของขั้น       

 

 1    ถึง   100,000

 

 

 * 80,000

    20,000

 

ยกเว้น

 5

 

 

1,000

 

 

1,000

  100,000 - 500,000

 

 400,000

 

  10

 

 40,000

 

 41,000

 

 *  เงินได้สุทธิ  ส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

  ___________________________________________________________________

 

                                                        ลองทำดูนะครับ ไม่ยากเลยคล้าย ๆ ข้อ 3

 

   ___________________________________________________________________

 

5.

 

 

 

 

กฤษดา เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินได้สุทธิ  1,825,320 บาท

หักภาษี ณ.ที่จ่ายไว้  388,596 บาท เมื่อครบปีภาษี กฤษดา จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี   ที่ชำระไว้เกินเท่าไร  

 

 

คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค ข้อ5.

5.  กฤษดา เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินได้สุทธิ             1,825,320         บาท

                                                หักภาษี ณ.ที่จ่ายไว้                 388,596         บาท

เมื่อครบปีภาษี กฤษดา จะต้องชำระภาษี เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี  ที่ชำระไว้เกินเท่าไร

 

  วิธืทำ    เรารู้อะไรบ้าง   รายได้                                             1,825,320        บาท

                             ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย                                   388,596        บาท

 

              นำมาเทียบกับตารางที่หนังสือ กำหนด อยู่ในช่วงดังนี้

  _________________________________________________________________

      ขั้นเงินได้สุทธิ   

           ตั้งแต่

     เงินได้สุทธิ

    จำนวนสูงสุด     

       ของขั้น

    อัตราภาษี     

      ร้อยละ

          ภาษี

        ในแต่ละ

        ขั้นเงินได้       

      ภาษีสะสม

     สูงสุดของขั้น      

 

500,001 - 1,000,000  

 

 

500,000

 

 

20

 

 

100,000

 

 

141,000

 

 1,000,001-      4,000,000

 3,000,000

 

  30

 

 900,000

 

1,041,000

 

   ____________________________________________________________________

 

กฤษดา  เป็นมีเงินได้สุทธิ                 1,825,320      บาท        

เราต้องพิจารณาทีละขั้นดังนี้  

 เงินรายได้ตกอยู่ในช่วง               

       500,001 - 1,000,000          และ     1,000,001- 4,000,000    บาท  

 

-    1.   โดยเราจะคำนวน ภาษีในช่วง        

             500,001 - 1,000,000         ต้องเสียภาษี        141,000   บาท

                                                  (   ดูจาก    ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น  )

 

-     2.   ส่วนที่เกิน  1 แสนบาท  คือ ช่วง  

             1,000,001    -   4,000,000    ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   30

 

 ดังนั้น   กฤษดา   จะต้องนำรายได้มาคำณวนภาษี

              1,825,320       -   1,000,000          =             825,320         บาท

 

  จากตาราง         

           1,000,001    -   4,000,000    ต้องเสีย อัตราภาษีร้อยละ   30

 

   กฤษดา   จะต้องเสียภาษี ส่วนที่เกินจาก  1 ล้านบาท  จำนวน

                                        ภาษี             บาท

 

-    ดังนั้น จากขั้นตอนการคำณวนภาษี 

      ในช่วง    500,001 - 1,000,000   และ     1,000,001- 4,000,000    บาท  

      ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น           

                                        ภาษี         บาท

 

-      ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายไว้จำนวน                    388,596        บาท

                      

        -       จะได้ว่า ภาษีที่ต้องเสีย   เท่ากับ  ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายไว้  

                            ดังนั้น  ไม่ต้องเสียเพิ่ม หรือรับภาษีคืนอีก

                             การเสียภาษีในปีนี้เสร็จสิ้น ครบถ้วน

    ______________________________________________

 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK