แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก

แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ .ในหัวข้อนี้เหมาะสำหรับฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์ โดยมี

เนื้อหา การบวกเลข 2 หลัก เป็นการบวก แบบฝึกหัด ป.1  ชุดละ 10 ข้อ  

 

1.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  1

 

2.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  2

 

3.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  3

 

4.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  4

 

5.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  5

 

6.

 

       แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก ชุดที่  6