แบบฝึกหัด ป.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  การบวก

แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ .ในหัวข้อนี้เหมาะสำหรับฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์ โดยมี

เนื้อหา การบวกเลข 2 หลัก เป็นการบวก แบบฝึกหัด ป.1  ชุดละ 10 ข้อ  

 

  1. 

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 1      

 

 

2.

 

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 2

3.

    

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 3 

 

 

4.

 

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 4  

 

5.

 

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 5

6.

 

     แบบฝึกหัด ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก ชุดที่ 6