การหา ค.ร.น.

 

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 

 กล่าว ง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า

 

จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงตัวและ มีค่าน้อยที่สุด

 

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  5, 10, 15    คือ  30  

 

    ค.ร.น. คือ  30     ดังนั้น     30  ถูกหารด้วย  5, 10, 15  ลงตัว  

 

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา    ค.ร.น.   จากตัวอย่างเพิ่มเติม

 

 
 

 

ตัวอย่างที่ 3

จงหา ค.ร.น. ของ       10 a 6 b 2 c 2 ,    5 a 4 b 4 c 3

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุดของ      

                        10 a 6 b 2 c 2 ,    5 a 4 b 4 c 3    

  

 

  ค.ร.น. ของ          5 ,  10  คือ             10 

 

 พิจารณา  a    ของทั้งสองจำนวนคือ      a 6 ,  a 4 ค.ร.น.  คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     a 6   

    

 พิจารณา b   ของทั้งสองจำนวนคือ       b 2  ,  b 4 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     4  

 

 พิจารณา c   ของทั้งสองจำนวนคือ       c 2  ,  c 3 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     3

 

 

    ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น จำนวนที่มาหาร    

                   10 a 6 b 2 c 2 ,    5 a 4 b 4 c 3       ลงตัว

                                               

                                         ค.ร.น.      คือ         a 6 b 4 3  

 

 
     
 

 

ตัวอย่างที่ 4

จงหา ค.ร.น. ของ       12 a 3 b 4 c , 8 a 2 b 4 c 6  ,  16 a 3 b 2 c 3

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุดของ       3 b 4 c 2    ,    a 4 b 5  c 3

 

 

    ค.ร.น. ของ          12  ,  8 ,  16  คือ             48

  

 

 พิจารณา  a    ของทั้งสองจำนวนคือ   3, a 2, a 3 ค.ร.น.  คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    a 3   

    

 พิจารณา b     ของทั้งสองจำนวนคือ   4, b 4, b 2 ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    4  

 

 พิจารณา c   ของทั้งสองจำนวนคือ    c ,  c 6, c 3    ค.ร.น.. คือตัวที่มากที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    6 

 

    ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น จำนวนที่มาหาร    

                12 a 3 b 4 c ,    8 a 2 b 4 c 6  ,     16 a 3 b 2 c 3       ลงตัว

                                         ค.ร.น.      คือ         48 a 3 b 4 c 6   

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK