จำนวนเต็ม

 จำนวนเต็มในความหมายที่สามารถเข้าใจอย่างง่าย ๆ โดยจำนวนเต็มนั้นประกอบด้วย 

1. จำนวนนับ  คือจำนวนเต็มบวก และมีค่ามากกว่าศูนย์

    เช่น  1, 2,  3,  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10,...

2. ศูนย์        

3 .จำนวนเต็มลบ 

    เช่น   -1,  - 2, - 3,  - 4 , -  5 , -  6 , -  7 , -  8 ,  - 9 ,  - 10,...  

 
 

วีดีโอ การบวก การลบ จำนวนเต็ม

 
 

 

เราสามารถอธิบายโดยใช้เส้นจำนวนดังรูป  

จำนวนเต็มลบ   (- ∞, -1 ]      ศูนย์  ( 0 )       จำนวนเต็มบวก    [ 1 , ∞ + )

 

     เส้นจำนวนแสดงจำนวนเต็มบวก ศูนย์ และจำนวนเต็มลบ

 

หมายความว่า จำนวนเต็ม ตั้งแต่ 

จำนวน ลบที่ไกลที่สุด  ผ่าน ศูนย์ ไปถึง  จำนวน เต็ม บวกที่ไกลที่สุด

คือจำนวนเต็ม ดังนั้น เราสามารถ หาค่า ของจำนวนต่าง ๆ บนเส้นจำนวนได้ 

      

 
 

 

 ตัวอย่าง  หาค่า   4   +    5     =    ? 

           ทำโดย  จำนวนเต็ม มีค่าเท่ากับ  4     ได้ว่า

                    มีความหมายตั้งแต่ ศูนย์    0  ถึง  4

       กำหนดค่าให้เส้นจำนวน

 

     ในข้อ เดียวกันนี้ ถ้าเราต้องการ

            บวกด้วย  5  จะได้ โดยลากเส้น ต่อออกไป อีก  5 หน่วย ดังรูป

        การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

                 นั่นคือ    4    +    5     =   9 

       

 
 

 

 

 ตัวอย่าง  หาค่า ของ    10   +  20    =  ? 

 

 

 

           จำนวนเต็ม มีค่าเท่ากับ  10     ลากเส้น  ตั้งแต่    0   ถึง   10  

 

    การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

 

        บวก  20  ทำโดย  ลากเส้น     20 หน่วย   ตั้งแต่    10   ถึง   30    

 

      การบวกโดยใช้เส้นจำนวน-1

 

 

       จากภาพ จะได้การบวก   10   +  20    =   30  เป็น คำตอบ

   

 
     
 

 

     บวกจำนวนเต็ม ต่อไปนี้

 

 

    กำหนดค่า  - 3 บนเส้นจำนวน

 

 

   การบวกจำนวนเต็ม -3 + ( -1)

 

 

 การบวกจำนวนเต็ม -3 + ( -1) = -4

 

                        ได้คำตอบ  เท่ากับ   -  4

 
     ชอบแล้วเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน FACEBOOK