Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก => ทศนิยมและเศษส่วน => กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.3 ข การหารทศนิยม

กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.3 ข การหารทศนิยม

E-mail Print PDF

กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.3 ข การหารทศนิยม

1. จงหาผลหาร

1)  2.8  ÷  4

วิธีทำ 

          หารทศนิยม

ตอบ   0.7

2)  0.45  ÷  (-100)

วิธีทำ

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ   - 0.0045

3)  (-13.76) ÷ (-3.2)

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

          การหารทศนิยม

       การหารทศนิยม

จากโจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบเท่ากับ    4.3

4)  (-250) ÷ (-0.8)

วิธีทำ      ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จากโจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบเท่ากับ    312.5

5)  (-0.07) ÷ 0.07

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ     - 1

6)  (-0.7) ÷ (-0.8)

วิธีทำ

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม  

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบ เท่ากับ     0.875

7)  5.4 ÷ (-0.6)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

              การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ     - 9

8)  (-0.031) ÷ (-0.31)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก 

คำตอบ เท่ากับ     0.1

9)  (-0.441) ÷ 0.63

วิธีทำ     ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ    - 0.7

10)  [(-0.015) ÷ 0.2] ÷ (-0.2)

วิธีทำ  จากโจทย์เราทำในวงเล็บก่อน

          [(-0.015) ÷ 0.2]  

         ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

ผลลัพธ์ เท่ากับ    -0.075

ต่อไปนำ    0.075  ÷  (-0.2)

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบ เท่ากับ    0.375

2. จงหาผลหาร (ตอบเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

1)  91.538  ÷  0.74

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

คำตอบ เท่ากับ    123.700

2)  (-68.75) ÷ 0.03

วิธีทำ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

 การหารทศนิยม      

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ    - 2291.667

3)  671.2 ÷ (-5.1)

วิธีทำ· จากโจทย์เราทำในวงเล็บก่อน

           การหารทศนิยม

   การหารเลขทศนิยม  

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ  - 131.6078

4)  (-0.089) ÷ (-4.3)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

            การหารทศนิยม

      การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

คำตอบ เท่ากับ  0.0206  ≈   0.021

3. จงหาผลลัพธ์

1)  [(-8.56) + (-1.44)]  x 0

วิธีทำ  จากโจทย์

  การหารทศนิยม

จะเห็นว่า

สมการที่อยู่ในวงเล็บคูณกับ ศูนย์ได้เท่ากับศูนย์

คำตอบในข้อนี้ เท่ากับ ศูนย์

2)  (-0.2) x [(-0.092) ÷ 0.23]

วิธีทำ

    จากโจทย์ทำตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อน

          [(-0.092) ÷ 0.23]

       ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          การหารทศนิยม

     การหารทศนิยม

  ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

 ผลลัพธ์  เท่ากับ  - 0.4

จากโจทย์

(-0.2) x (0.4) 

       = 4  x  2   =  8

  ทศนิยม 2  ตำแหน่ง  =  0.08

  เครื่องหมายต่างกันคูณกัน ได้เป็นเครื่องหมายลบ

  คำตอบเท่ากับ     - 0.08

3)  [(-8.5) + 6.2] ÷ (-2.3)

วิธีทำ  ทำในวงเล็บก่อน

              การหารทศนิยม

   ดังนั้นจะได้

  การหารทศนิยม

4)  [(-1.2) x (-0.52)] ÷ (-0.6)

วิธีทำ  ทำในวงเล็บก่อน


   การหารจำนวนเต็ม

 

624  จากโจทย์ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เท่ากับ 0.624

เครื่องหมายตัวคูณเหมือนกันได้เครื่องหมายเป็นบวก

                                 =   0.624

 

จากโจทย์

   0.624 ÷ (-0.6)

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

        การหารจำนวนเต็ม

      การหารทศนิยม

เครื่องหมายต่างกันคูณกัน ได้เป็นเครื่องหมายลบ

คำตอบคือ  - 1.04

5)  [1.35 ÷ (-0.45)] x 9

วิธีทำ      ทำในวงเล็บก่อน

[1.35 ÷ (-0.45)]   ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

       การหารทศนิยม

             การหารทศนิยม

เครื่องหมายตัวคูณต่างกันได้ผลเครื่องหมายเป็นลบ

ผลลัพธ์ เท่ากับ    -3

จากโจทย์  

        การหารทศนิยม

6)  (-1.01) x [(-12.03) + 12.03]

วิธีทำ

การหารทศนิยม

จะเห็นว่า

สมการที่อยู่ในวงเล็บคูณกับ ศูนย์ได้เท่ากับศูนย์

คำตอบในข้อนี้ เท่ากับ ศูนย์

4.

 

จงหาผลลัพธ์ในข้อต่อไปนี้โดยการแทนค่า a,b,c  

เมื่อกำหนด  a = 0.2 , b = -1.5 ,c = -2.7

1) (b-c) ÷ a

วิธีทำ

แทนค่า  

 การหารทศนิยม 

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

      การหารทศนิยม

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบคือ    6

2) ab - c

วิธีทำ    แทนค่า

   การหารทศนิยม

5.

 

จงพิจารณาประโยค a ÷ b = b ÷ a 

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1)  จงหาทศนิยมมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยค

ข้างต้น เป็นจริง

2) จงหาทศนิยมมาแทน a และ b

เพื่อทำให้ประโยคข้างต้น เป็นเท็จ

3)  ทศนิยมมีสมบัติสลับที่การหารหรือไม่

6.

จงพิจารณาประโยค (a ÷ b) ÷ c = a  ÷ ( b ÷ c )

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1) จงหาทศนิยมมาแทน a, b ,c เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นจริง
2) จงหาทศนิยมมาแทน a, b ,c เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นเท็จ

3) ทศนิยมมีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารหรือไม่

 

7.

 

 

 

นกกระจิบตัวเล็กที่สุดหนักประมาณ 0.005 กิโลกรัม นกกระจอกเทศ

ตัวใหญ่ที่สุดหนักประมาณ 150 กิโลกรัม อยากทราบว่า นกกระจิบ

ตัวที่เล็กที่สุด กี่ตัวหนักเท่านกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งตัว

วิธีทำ

นกกระจอกเทศ  ÷  นกกระจิบ

150  ÷  0.005

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         การหารทศนิยม

นกกระจอกเทศ ใหญ่เท่ากับ 30,000 เท่าของ นกกระจิบ

8.

 

 

นักกรีฑาคนหนึ่งทำสถิติ วิ่งในระยะทาง 100 เมตร ด้วยเวลา12.5

วินาที ถ้าเขาวิ่งด้วยอัตราเร็ว คงที่ใน 1 นาที เขาจะวิ่งได้ทางเท่าไร

วิธีทำ

เวลา 12.5 วินาทีวิ่งได้              100     เมตร

เวลา  60 วินาทีวิ่งได้   

                           การหารทศนิยม

   

เวลา    60    วินาทีวิ่งได้     480 เมตร

9.

 

 

 

น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุง ถุงละ  1 กิโลกรัม

ราคา 13.25  บาท

มีเงินอยู่ 60.75บาทซื้อน้ำตาลทรายขาวได้กี่ถุง

และเหลือเงินกี่บาท

วิธีทำ

         ซื้อน้ำตาลทรายได้ = จำนวนเงิน ÷ ราคาขาย

           60.75 ÷ 13.25

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

             การหารทศนิยม

     การหารทศนิยม

ดังนั้นเมือซื้อเต็มกิโลกรัมพอดีจะได้ 4 ถุง

เป็นเงิิน  13.5  x 4 =  54  บาท

จะเหลือเงินหลังจากการซื้อน้ำตาลทั้งสิ้น

60.75 - 54  =  6.75    บาท

10.

 

 

ปรอท 1 ลบ.ซม. หนัก 13.6 กรัม

ปรอทหนัก 752.4 กรัม

จะมีปริมาตร กี่ ลบ.ซม. (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

วิธีทำ

มีปรอท ทั้งหมด     หนัก   752.4     กรัม   

ปรอท 1 ลบ.ซม.    หนัก    13.6     กรัม

หาปริมาตร ของปรอททั้งหมด

   =  น้ำหนักปรอทที่มี ÷ น้ำหนัก/ลบซม

   =     752.4  ÷  13.6

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

             การหารทศนิยม

 การหารทศนิยม   

จะมีปริมาตร เท่ากับ     55.32  ลบ.ซม.

11.

 

 

ไนโตรเจน หนักเป็น 0.0012 เท่าของน้ำ

และ ไฮโดรเจน หนักเป็น 0.00009 เท่าของน้ำ

ไฮโดรเจนหนักเป็นกี่เท่าของไนโตรเจน

12.

 

 

 

สิ่งของที่ชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์ จะหนักเป็น

0.16 เท่าของน้ำหนักที่ชั่งบนโลก

ถ้าชายคนหนึ่งมีน้ำหนักบนดวงจันทร์ 11.6 กิโลกรัม

อยากทราบว่าน้ำหนักที่ชั่งบนโลกจะเป็นเท่าใด

 

13.

 


 

 

 

 

 

 

จากสถิติการซ้อมวิ่ง 200 เมตร ของนักกรีฑา

สีต่าง ๆ ของโรงเรียนก้าวหน้าวิทยา พบว่า

สีแดง สีม่วง และสีเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย

34.10 , 37.25 , 33.25 , 35.55 วินาที

ตามลำดับ

นักเรียนคิดว่า ในเวลาแข่งขัน จริงนักกรีฑา ของสีใด

น่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

ตอบ        สีม่วงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

          ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุด 33.25  วินาที

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจบน

Facebook

Last Updated on Monday, 24 June 2013 02:54  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday287
mod_vvisit_counterYesterday2631
mod_vvisit_counterThis week10251
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month51853
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4507678

Online (20 minutes ago): 24
Your IP: 54.234.60.133
,
Today: Apr 24, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 240 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ