การอ่านแผนที่และแผนผัง

 

การอ่านแผนที่และแผนผัง

เราสามารถอ่านแผนที่โดยใช้หลัก

1.อ่านจากทิศทางที่เราสนใจ

2. อ่านระยะทางโดยหาระยะทางจริงจากมาตราส่วน  

1 ซ.ม. : 10 เมตร  ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  10 เมตร    

1 : 500        ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  500 เซนติเมตร    

1 : 200,000 ระยะทาง 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง  200,000 เซนติเมตร   

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่องการอ่านแผนที่และแผนผัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  การอ่านแผนที่และแผนผัง 

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.      

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง  

 
 

    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

     

 
 

     

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง 

 
 

    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง  

 
 

    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

  การอ่านแผนที่และแผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง 

 
 

    

    การอ่านแผนที่และแผนผัง 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การอ่านแผนที่และแผนผัง 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.      

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

 

    การอ่านแผนที่และแผนผัง

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK