จำนวนนับ

คือจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์

ที่เรารู้จัก เป็นครั้งแรก  เรียกว่าจำนวนเต็มบวก หรือ เราเรียกว่าจำำนวนนับ  ได้แก่

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  , 7 , 8 ...

โดยเริ่มนับ จำนวนแรกคือ 1 และเพิ่ม ไปครั้งละ หนึ่งพอจะอธิบายอย่างง่าย ๆ เช่น

 __________________________________________________________________________________________________________________

1  :หนึ่ง =     

  ___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                          

2  : สอง =

___________________________________________________________________________________________________________________

3  : สาม=

__________________________________________________________________________________________________________________

4   : สี่    =

 _________________________________________________________________________________________________________________

5   : ห้า  =

 _________________________________________________________________________________________________________________

6   : หก  =       

_________________________________________________________________________________________________________________

7  : เจ็ด  =         

_________________________________________________________________________________________________________________

8  : แปด =       

_________________________________________________________________________________________________________________

9   : เก้า =       

_________________________________________________________________________________________________________________

10 : สิบ  =       

 ________________________________________________________________________________________________________________