กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 

และ   วีดีโอ เขียนเศษส่วน ให้อยู่ในรูปทศนิยม และ วีดีโอ เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

1.   จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม
 

1.

         1.1 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  2.

        1.2 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

   

 

วีดีโอ เขียนเศษส่วน ให้อยู่ในรูปทศนิยม

   

   

 

  3.

         1.3 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  4.

      1.4 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  5.

     1.5 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  6.

     1.6 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  7.

         1.7 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม 

  8.

     1.8 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  9.

         1.9 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  10.

     1.10 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

   

2.   จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 

1.

 

 

 

             2.1 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

2.

 

 

 

          2.2 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

   

วีดีโอ เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  1

 

3.

 

 

 

       2.3 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

4.

 

 

 

        2.4 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

5.

 

 

 

           2.5 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 

6.

 

 

 

     2.6 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

7.

 

 

 

        2.7 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

8.

 

 

        2.8 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

9.

 

 

           2.9 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

10.

 

 

 

 

 

        2.10 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน

   

วีดีโอ เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  2

3.   จงเรียงลำดับต่อไปนี้จากน้อยไปมาก
  1.

         3.1 เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมาก

  2.

      3.2 เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมาก

  3.

      3.3 เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมาก

   

เรียงลำดับทศนิยมซ้ำที่มีเครื่องหมายเป็นลบ จากน้อยไปมาก

  4.

        3.4 เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมาก

   

วีดีโอ การเรียงลำดับ  ทศนิยมซ้ำมากไปน้อย

4.   จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม
  1.

              4.1 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  2.

         4.2 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  3.

       4.3 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  4.

        4.4 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  5.

            4.5 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  6.

        4.6 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  7.

     4.7 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม  

  8.

              4.8 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  9.

       4.9 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม 

  10.

      4.10 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

   

ทำเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ ให้เป็น ทศนิยม

5.

 

 

 

เมื่อทำให้น้ำแข็งขยายตัว       1/10

ของปริมาณเดิม ถ้าน้ำที่นำมาทำน้ำแข็ง

มีปริมาตร  56.65  ลูกบาศก์เซนติเมตร จะได้น้ำแข็งมีปริมาตรเท่าใด

   

วิธีทำ

-  หาปริมาตรของน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้น

            5. โจทย์ปัญหาเศษส่วน         ลูกบาศก์เซนติเมตร

ดังนั้นจะได้ปริมาตรน้ำแข็งมีปริมาตรทั้งสิ้น

     5. โจทย์ปัญหาเศษส่วน -1       ลูกบาศก์เซนติเมตร

6.

 

 

ต้อยมีน้ำหนักตัวเป็น       1 1/5     เท่าของน้ำหนักตัวของต๋อง ถ้าต๋องหนัก

61.8  กิโลกรัม จงหาว่าต๋องหนักเท่าไร

   

วิธีทำ

แปลงให้เป็นทศนิยม       ทำเศษส่วน ให้เป็นทศนิยม

ดังนั้น เราจะได้ว่าน้ำหนักของต้อยเท่ากับ

                                         6. โจทย์ปัญหาเศษส่วน        กิโลกรัม

7.

 

 

 

 

 

 

อั๋นซื้อช็อกโกแลตกล่องหนึ่ง มีน้ำหนักสุทธิ 600 กรัม

อั๋นแบ่งให้น้อง     1/4      ของกล่อง

แบ่งให้พี่           1/3      ของกล่อง    

ยังเหลือช็อกโกแล็ต อีก 10 ชิ้น  

จงหาว่าเดิมมีช๊อกโกแลต อยู่ในกล่องกี่ชิ้น

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำ

ช็อกโกแลตที่แบ่งให้เหลือจากการแบ่งให้ พี่และน้องของอั๋น

               =  1 - (จำนวนที่แบ่งให้พี่ + จำนวนที่แบ่งให้น้อง)

                   7.1 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ดังนั้นเราสามารถหาเศษส่วนที่เหลือจากแบ่งให้ พี่และน้องเท่ากับ  

  5/12    เศษส่วนที่เหลือ      5/12     

 เท่ากับช็อกโกแลต          12             ชิ้น

หาช็อกโกแลตทั้งหมด  คือ 1  ส่วนเท่ากับ  

                   7.1 โจทย์ปัญหาเศษส่วน              ชิ้น                                                                                         

 

2.

 

 

 

 

ช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไร

ช็อกโกแลตที่เหลือหนัก  = น้ำหนัก ทั้งหมด  x  5/12

                   7.2 โจทย์ปัญหาเศษส่วน      กรัม                                                    

8.

 

 

 

 

ขวดเปล่าใบหนึ่งหนัก    1/4   กรัม เภสัชกร บรรจุยา  30 เม็ดลงในขวด

ใบนี้เต็มขวดพอดี เมื่อนำขวดยาไปชั่งหนัก 131 กรัม

จงหาว่ายา 1 เม็ด หนักกี่มิลลิกรัม

(ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

 

 

วิธีทำ

น้ำหนักของขวดเปล่าหนัก   

                     เศษส่วน ให้เป็นทศนิยม        กรัม 

 

น้ำหนักของยา 30 เม็ด  หลังจากหัก น้ำหนักขวดออกไป

         ลบทศนิยม          กรัม  

 

ดังนั้นยา 1 เม็ดมีน้ำหนักเท่ากับ 

             8. โจทย์ปัญหาเศษส่วน         กรัม

9.

 

 

 

 

 

 

บริษัทแห่งหนึ่ง มีผลกำไรเมื่อสิ้นปี  4.2 ล้านบาท

จัดเก็บไว้เป็นเงินสำรอง     2/5      เท่าของผลกำไร

บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล   1/20    เท่าของผลกำไร

ที่เหลือแบ่งให้หุ้นส่วน 8 คน ๆ ละเท่า ๆ กัน

จงหาว่าได้ส่วนแบ่งคนละเท่าไร

 

 

วิธีทำ

- จัดเก็บเป็นเงินสำรอง

        9. โจทย์ปัญหาเศษส่วน                     บาท

มีเงินกำไรเหลือหลังจากหักเป็นเงินสำรอง

        9. โจทย์ปัญหาเศษส่วน -1     บาท

- บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

        9. โจทย์ปัญหาเศษส่วน -2                   บาท

มีเงินเหลือทั้งสิ้นก่อนแบ่งให้หุ้นส่วน

        9. โจทย์ปัญหาเศษส่วน -3        บาท

ดังนั้น หุ้นส่วน 8 คนได้รับเงินคนละ

        9. โจทย์ปัญหาเศษส่วน -4                    บาท

10.

 

 

 

ทองคำมีความหนาแน่น        19 1/3   กรัมต่อลูกบาศก์เซนตืเมตร

ถ้าทองคำ แท่งหนึ่งมีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีมวลกี่กรัม

(มวลของทองคำ =  ความหนาแน่นของทองคำ x ปริมาตรทองคำ)

 

 

วิธีทำ

จากโจทย์  ความหนาแน่นของทอง เท่ากับ

    เศษส่วน ให้เป็นทศนิยม    กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

 

มวลของทองคำ = ความหนาแน่นของทองคำ x ปริมาตรทองคำ

         10. โจทย์ปัญหา เศษส่วน  กรัม

 

 

ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook