กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 4.2 การ สะท้อนทางเรขาคณิต

ในแบบฝึกหัดนี้ เป็นการทำความเข้าใจในการแปลงทางเรขาคณิต 

ที่เี่กี่ยวกับการสะท้อน ของภาพ จุด เส้น รูปทรง ต่าง ๆ และการหา

เส้นสะท้อน พิกัด ของจุดที่ได้จากการสะท้อน ตลอดจนหาพื้นที่

โดยประมาณของ ที่เกิดจากการสะท้อนทางเรขาคณิต

 

  1.  จงหาเส้นสะท้อนของการสะท้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้  

    

 1.1)

การสะท้อน

 
 

 1.2)

1.2 การสะท้อน

 
 

 1.3)

1.3 การสะท้อน

วิธีทำ / คำตอบ

  

2.  จงเขียน       สี่เหลี่ยม A'B'C'D' 

    ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อน     สี่เหลี่ยม ABCD  

    โดยมีแกน  X เป็นเส้นสะท้อน และหาพิกัดของจุด  สี่เหลี่ยม A'B'C'D' 

 2. การสะท้อน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

3.  กำหนดให้เส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อน  จงหาภาพที่ได้จากการสะท้อน

     รูปต่อไปนี้ พร้อมทั้งหาพิกัดของจุดยอดมุมของภาพนั้น

 
 

3.1

3.1 การสะท้อน

วิธีทำ / คำตอบ
 

3.2

3.2 การสะท้อน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

3.3

3.3 การสะท้อน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

4. กำหนดรูป ABCCDEF  มี AB = DE = 7 หน่วย

   จุด C    อยู่ห่างจากจุด     E  4    หน่วย  และ

   จุด B    อยู่ห่างจากจุด     E  3.5  หน่วย 

   จงหาพื้นที่โดยประมาณ ของรูป ABCDEF

4. การสะท้อน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK