จำนวนเต็ม

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ   - 6  +  8  -  3

การบวกจำนวนเต็ม  การลบจำนวนเต็ม

             -     หาค่าของ   - 6  +  8

 

ลากเส้น -6  บนเส้นจำนวน

 นำทุกจำนวน มา บวกลบโดยลากเส้นบนเส้นจำนวน
ตัดส่วนที่ซ้ำออกคำตอบ คือ 2

                         ดังนั้น   ค่าของ   - 6  +  8  =  2

 

                          ต่อไป  หา   ค่าของ   2  - 3   
ลาก 2 และ - 3  บนเส้นจำนวน

 

 

 คำตอบเท่ากับ -1

                                 ค่าของ   2  - 3    =  -1      ได้คำตอบ  เท่ากับ   -  1

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK