กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด2.4ข โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

    1.  จงหา รากที่สามของจำนวนต่อไปนี้                                               
 

1)

                โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

2)

                  โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

3)

                โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

4)

            โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

5)

                  โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

6)

             โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

7)

            โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

8)

          โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

9)

        โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

10)

             โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

  2.  จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้
 

1)

          โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

2)

   โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

3)

             โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

4)

             โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

5)

             โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

3.  โรงงานผลิตกล่องพลาสติกแห่งหนึ่ง  สำรวจพบว่ากล่องชนาดที่ขายดีที่สุด

เป็นกล่องทรงลูกบาศก์ที่สามารถจุได้อย่างน้อย 1,500  ลูกบาศก์นิ้ว 

โรงงานต้องผลิต กล่องที่มีความยาวอย่างน้อยกี่นิ้ว (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

 

วิธีทำ

ปริมาตร ทรงลูกบาศก์   = ( A (ด้าน) ) ³

              โจทย์ปัญหาการหารากที่สาม

 

4.  ในการทำกล่องทรงลูกบาศก์ มักจะตัดกระดาษดังรูป ถ้ามีกระดาษ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และต้องการทำให้กล่อง

มีปริมาตรมากที่สุด จะต้องทำกล่องให้มีความยาวของแต่ละด้านเป็นกี่นิ้ว

(ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

 

วิธีทำ

 

 

5.  เมื่อสองปีที่แล้ว พ่อและต้นช่วยกันขุดบ่อปลา ทรงลูกบาศก์ที่มีปริมาตร 

1 ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันปลาออกลูกและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

พ่อจึงบอกให้ต้นสร้างบ่อใหม่ ที่มีปริมาณเป็นสองเท่าของบ่อเดิม

โดยจะขุดให้ มีความกว้างความยาวและลึก เป็นสองเท่าของบ่อเดิม 

นักเรียนคิดว่าสิ่งที่พ่อคิดถูกหรือไม่ จงอธิบาย  

ถ้าไม่ถูกต้องจงหาขนาดของบ่อใหม่

 

วิธีทำ

บ่อ ที่ขุดเมื่อสองปีที่แล้ว   ปริมาตร  1  ลบ.เมตร

ขุด กว้าง ,ยาว , สูง   เท่ากับ   1   เมตร

ปริมาตร ทรงลูกบาศก์    =    กว้าง  x  ยาว  x   สูง

ปริมาตร เมื่อขุดเมื่อสองปีที่แล้ว   =   1 x  1  x  1   =  1  ลูกบาศก์เมตร

ถ้าต้องการขุดใหม่  ให้มีความยาวเป็นสองเท่าของของที่เคยขุดไว้จะได้ 

ปริมาตร เมือขุดใหม่      =   2  x   2   x   2   =    8  ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น บ่อที่ขุดไ้ด้มีปริมาตรมากเกินสองเท่า ของ ๆ เดิม

 

6.  หลุมฝังขยะในหมู่บ้าน แห่งหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์มีปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร

อ้นประมาณความยาวแต่ละ ด้านของหลุมขยะ 4 เมตร

ส่วนอ้อมประมาณได้เป็น 3 เมตร คำตอบใครสมเหตุสมผลกว่ากัน

 

วิธีทำ

หาปริมาตรทรงลูกบาศก์     =   กว้าง  x   ยาว    x    สูง

ออ้มประมาณความยาว  3  เมตร  และ  อ้น ประมาณความยาว  4  เมตร

ด้านละ  3  เมตร    ปริมาตร  =   3  x   3   x   3     =  27   ลบ.เมตร

ด้านละ  4  เมตร    ปริมาตร  =   4  x   4   x   4     =  64   ลบ.เมตร

 

ดังนั้น  สรุปได้ว่า    การประมาณของออ้ม ใกล้เคียง มากกว่า   อ้น

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK