ในบทนี้เราทำการ ทบทวนสมการกำลังสองของ ม.3 เพิ่มเติม

โดยทำเป็น กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 3.1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

โดยมีโจทย์ของสมการกำลังสอง จำนวนมาก เพียงพอในการทำความเข้าใจ จากง่ายไปหายาก 

     2.  จงแก้สมการต่อไปนี้   
 

    โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

               การแก้สมการกำลังสอง 

เมื่อเราพิจารณามีสองกรณีคือ  x = 0 ,  x - 3 = 0

    

ทำการตรวจสอบคำตอบของสมการ

1). แทนค่า X = 0   ลงในสมการ       การแก้สมการกำลังสอง

              ได้ค่าของสมการเป็นจริง

2). แทนค่า X = 3   ลงในสมการ       การแก้สมการกำลังสอง

              ได้ค่าของสมการเป็นจริง

 

ตอบ   0 และ 3 

 

   2.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

          2.การแก้สมการกำลังสอง

เมื่อเราพิจารณามีสองกรณีคือ

                 2.การแก้สมการกำลังสอง-1

 

   ทำการตรวจสอบคำตอบของสมการ
        1). แทนค่า  X = 0     ลงในสมการ  
    แทนค่าลงในสมการกำลังสอง

             ได้สมการเป็นจริง

        2). แทนค่า  การแก้สมการกำลังสอง-2     ลงในสมการ    แทนค่าลงในสมการกำลังสอง

             ได้สมการเป็นจริง

         ตอบ  0     และ      การแก้สมการกำลังสอง-2

 

 

   3.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

       3.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

        4.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

                 4. การแก้สมการกำลังสอง

 

จากคำตอบที่ได้ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ -1 ไม่เป็นจริง

เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น

ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

 

   5.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

       5.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

          6.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

     6.การแก้สมการกำลังสอง

 

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    7.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

         7.การแก้สมการกำลังสอง

 

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    8.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

        8.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    9.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

     9.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   10.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

     10.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   11.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

       11.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    12.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

     12.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    13.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

    13.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    14.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

จากสมการเราสังเกตุเห็นหรือไม่ว่า ค่า t เป็นกำลังสองซึ่งเป็นบวกเสมอ

และไม่มีทางเป็นไปได้ที่ เมื่อแทนค่าจำนวนจริง ลงในสมการที่เป็นบวก

จะทำให้ค่านั้นหมดไปหรือเท่ากับศูนย์ นั่นคือสมการ

  ดูง่าย ๆ ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเป็นบวก

   ทุกจำนวนบวกกันต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอ 

            14.การแก้สมการกำลังสอง


     ไม่มีคำตอบสำหรับสมการนี้

 

    15.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

   15.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

 16.โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

            16.การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

  2.  จงแก้สมการต่อไปนี้ 
 

   2.1 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

    2.1 แก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    2.2 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

     2.2  การแก้สมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    2.3 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

      2.3 การแก้สมการกำลังสอง 

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

  2.4 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

           2.4 การแก้สมการกำลังสอง

จากคำตอบที่ได้ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ -2 ไม่เป็นจริง
เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น
ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

 

   5)

    2.5 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

พิจารณาคำตอบของสมการ

      พิจารณาคำตอบของสมการกำลังสอง

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.6 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

             การยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก

จากคำตอบที่ได้ y กำลังสองมีค่าเท่ากับ -20 ไม่เป็นจริง
เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น
ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

 

     2.7 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

      2.7 การแก้สมการกำลังสอง

พิจารณาคำตอบของสมการ

        พิจารณาคำตอบของสมการ 

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

    2.8 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

    2.8 การแก้สมการกำลังสอง

พิจารณา คำตอบของสมการ

    พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.9 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

   2.9 การแก้สมการกำลังสอง

พิจารณาคำตอบของสมการ

   พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.10 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

   2.10 การแก้สมการกำลังสอง

พิจารณา คำตอบของสมการ

         พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.11 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

   2.11 การแก้สมการกำลังสอง

   พิจารณาคำตอบของสมการ

             พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.12 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

   2.12 การแก้สมการกำลังสอง

   พิจารณา คำตอบของสมการ

         พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

         2.13 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

        2.13 การแก้สมการกำลังสอง

      พิจารณาคำตอบของสมการ

         พิจารณา คำตอบของสมการ

อย่าลืม ก่อนสรุปว่าคำตอบถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบ
เหมือนข้อ 2 โดยการนำค่าที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ 
ถ้าเป็นจริง ก็ได้เป็นคำตอบที่ต้องการ

 

   2.14 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

               2.14 การแก้สมการกำลังสอง 

จากคำตอบที่ได้ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ -9 ไม่เป็นจริง
เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น
ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

 

   2.15 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

             2.15 การแก้สมการกำลังสอง

จากคำตอบที่ได้ x กำลังสองมีค่า       สมการกำลังสอง ไม่เป็นจริง      ไม่เป็นจริง

เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น

 
ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

 

  2.16 โจทย์การแก้สมการกำลังสอง

    2.16 การแก้สมการกำลังสอง

ผลที่ได้ของสมการเหมือนกัน เลือกมาค่าดียว

                  หาคำตอบของ สมการกำลังสอง

จากคำตอบที่ได้ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ -9 ไม่เป็นจริง
เนื่องจากการยกกำลังสองต้องได้ค่าเป็นบวก หรือศูนย์เท่านั้น
ดังนั้น ไม่มีคำตอบที่เป็นจริงสำหรับสมการนี้

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK