อัตราส่วนต่อเนื่อง

  คือการเท่ากันของอัตราส่วน

 ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน 

 ไปกับอัตราส่วนอื่นๆ และเกิดความสัมพันธ์ใหม่

 ตัวอย่างที่ 1    อัตราส่วน ของวัสดุก่อสร้าง ที่สั่งเข้ามาขายในร้านมี อัตราส่วนดังนี้

                 หิน      :     ทรายหยาบ             อัตราส่วน        1     :    2

         ทรายหยาบ    :     ทรายละเอียด         อัตราส่วน         2    :     5 

                               

                         หาอัตราส่วนของ    หิน    :  ทรายละเอียด

 

วิธีทำ

                               หิน             :     ทรายหยาบ       

     อัคราส่วน 1 : 2

 

                               อัตราส่วน หิน 1   :    อัตราส่วน ทรายละเอียด 1     อัตราส่วน ทรายละเอียด 2          

 

 

                           ทรายหยาบ    :  ทรายละเอียด    

อัตราส่วนต่อเนื่อง   

 

 

 อัตราส่วน ทรายหยาบ 1    อัตราส่วน ทรายหยาบ 2  :   อัตราส่วน ทรายละเอียด 1    อัตราส่วน ทรายละเอียด 2    อัตราส่วน ทรายละเอียด 3   อัตราส่วน ทรายละเอียด 4   อัตราส่วน ทรายละเอียด 5         

 

    ( ข้อสังเกต  อัตราส่วน  ทรายหยาบ  ทั้งสองอัตราส่วน มีค่าเท่ากันคือเท่ากับ 2)                

 

               ดังนั้นจะได้ว่า

อัตราส่วนต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

            อัตราส่วน หิน 1     อัตราส่วน ทรายละเอียด 1     อัตราส่วน ทรายละเอียด 2     อัตราส่วน ทรายละเอียด 3    อัตราส่วน ทรายละเอียด 4    อัตราส่วน ทรายละเอียด 5       

                                             อัตราส่วน ของวัสดุก่อสร้าง   

                                       หิน         :     ทรายละเอียด        เท่ากับ    1 :  5

 ____________________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่ 2       อัตราส่วน ของการทำขนม   ที่สั่งซื้อมี อัตราส่วนดังนี้

           แป้ง         :     น้ำตาลทราย              อัตราส่วน        1     :    4

 น้ำตาลทราย     :     ผลไม้แห้ง                    อัตราส่วน         4    :     8 

   1.          หาอัตราส่วนของ                 แป้ง           :        ผลไม้แห้ง     

   2.          ถ้า ใช้แป้ง    เป็น   7  เท่า ต้องใช้อัตราส่วน อื่น ๆเป็นอัตราส่วนเท่าใด 

   3.          หาอัตราส่วนของ                 แป้ง           :       อัตราส่วนทั้งหมด

   4.          หาอัตราส่วนของ        น้ำตาลทราย         :       อัตราส่วนทั้งหมด

   5.         หาอัตราส่วนของ              ผลไม้แห้ง        :       อัตราส่วนทั้งหมด

 

วิธีทำ

 

    แป้ง         :     น้ำตาลทราย              อัตราส่วน        1     :    4

 

   อัตราส่วน แป้ง 1  :   อัตราส่วน น้ำตาลทราย 1     อัตราส่วน น้ำตาลทราย 2     อัตราส่วน น้ำตาลทราย 3    อัตราส่วน น้ำตาลทราย 4

 

 

 น้ำตาลทราย     :     ผลไม้แห้ง                อัตราส่วน         4    :     8 

 

  อัตราส่วน น้ำตาลทราย 1     อัตราส่วน น้ำตาลทราย 2     อัตราส่วน น้ำตาลทราย 3    อัตราส่วน น้ำตาลทราย 4  

  อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 1     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 2     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 3     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 4

  อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 5     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 6     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 7     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 8

 

  (   ข้อสังเกต  อัตราส่วน  น้ำตาลทราย    ทั้งสองอัตราส่วน มีค่าเท่ากันคือเท่ากับ 4   )    

 

ดังนั้นจะได้ว่า

 

อัตราส่วนต่อเนื่อง

 
 
 
 
 
 
 

                                                 อัตราส่วน แป้ง 1 

 

                    อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 1     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 2     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 3     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 4

                    อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 5     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 6     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 7     อัตราส่วน ผลไม้แห้ง 8

 

     -  ตอบคำถาม   ข้อ  1.   อัตราส่วนของ    แป้ง   :  ผลไม้แห้ง     ที่ได้ คือ  1  :   8

 

       ดังนั้น  

                      อัตราส่วนของ         

            แป้ง    :   น้ำตาลทราย     :    ผลไม้แห้ง  

               1          :             4           :         8

________________________________________________________________________

 

 

    -  ตอบคำตอบ    ข้อ  2.    จากโจทย์ ต้องการทราบว่า ถ้่า ใช้แป้งเป็น  7  เท่า

ต้องใช้ส่วนผสมอื่นเท่าใด  ดังนั้น จะได้ว่า  

  อัตราส่วนของ     แป้ง      :   น้ำตาลทราย   :    ผลไม้แห้ง  

                      1      x     7     :       4    x    7        :      8     x    7  

                                       7     :             28            :           56 

 

 ได้อัตราส่วน  เมื่อเพิ่มแป้งเป็น 7 เท่าได้ คำตอบ  คือ 

 

        แป้ง   7  : น้ำตาลทราย  28  : ผลไม้แห้ง   56

________________________________________________________________________

 

  -  ตอบคำถาม   ข้อ  3.    

          หาอัตราส่วนของ     แป้ง        :       อัตราส่วนทั้งหมด

 

      เรามาหาอัตราส่วนทั้งหมด  เนื่องจากเรารู้ว่า 

  อัตราส่วนของ      แป้ง           :       น้ำตาลทราย        :        ผลไม้แห้ง 

                                     1          :             4            :         8

                          อัตราส่วน  ทั้งหมด  คือ ผลรวมของอัตราส่วน      

 

         จะได้ว่า  อัตราส่วนทั้งหมด   คือ           1   +    4    +   8    =    13

 

  คำตอบ  ข้อ 3.  

                           คือ    อัตราส่วนของ

                          แป้ง  :   อัตราส่วนทั้งหมด

                       1          :        13

 

 _______________________________________________________________________

 

 

 

 คำตอบ  ข้อ 4.  

                       คือ  หาอัตราส่วนของ

               น้ำตาลทราย   :  อัตราส่วนทั้งหมด

                              4      :    13

___________________________________________________________________________

 

คำตอบ  ข้อ 5.  

                                       หาอัตราส่วนของ  

                    ผลไม้แห้ง    :   อัตราส่วนทั้งหมด

                             8         :       13

 

____________________________________________________________________________