แบบฝึกหัด 1.5 ข

กุญแจ คณิตศาสตร์ ม. 2 นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาใช้ศึกษา เรียนรู้ และไม่ควร

ลอกไปทำการบ้าน อย่างเดียวครับผมจะทำการแนะ เพื่อให้คิดต่อ ในส่วนที่ยาก และ

พยายามจะทำให้ง่าย ได้เรียนรู้เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ จะเป็นพื้นฐาน สำหรับ

การเรียนในขั้นสูง ต่อไป  

        หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์นะครับ.....

 

 1.

 

 

ชายผู้หนึ่งได้รับเงินเดือนเดือนละ 20,000  บาท เขาต้องผ่อนชำระ

ค่าบ้านร้อยละ  40 ของเงินเดือน  ชายผู้นี้ผ่อนชำระค่าบ้านเดือนละเท่าใร

กูญแจคณิตศาสตร์

 2.

 

 

 

ในร่างกายของคนเรามีน้ำอยู่ประมาณ  70 %  ของน้ำหนักตัว

ถ้าวรรณีหนัก 48 ก.ก.

วรรณีมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำในร่างกายประมาณ กี่กิโลกรัม

 กูญแจคณิตศาสตร์

 3.

 

 

 

 

โรงเรียนคณิตวิทยาเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยรับผู้ที่มี

ความสามารถ พิเศษ  32 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  8  ของจำนวนนักเรียนที่รับเข้า

เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 จงหาว่าโรงเรียนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1

ทั้งหมดกี่คน

 กูญแจคณิตศาสตร์

 4.

 

 

 

เมื่่อปี พ.ศ. 2545 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ได้ขยายเขตระบบ

จำหน่ายไฟฟ้า ไปแล้ว  99 %เป็นจำนวน   70,450  หมู่บ้าน จงหาว่ายังเหลือ

อีกกี่หมู่บ้าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

 กูญแจคณิตศาสตร์

 5.

 

 

 

 

ร้านเรืองชัยการไฟฟ้าตั้งราคาโทรทัศน์ ไว้ 25,300 บาท โดยยังไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม  7 % ส่วนร้านยิ่งเจริญ ตั้งราคาโทรทัศน์ ชนิดเดียว กับร้านแรก ไว้

เป็น เงิน  27,000 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

นักเรียนควรจะซื้อโทรทัศน์ จากร้านไหนจึงจะได้ราคาถูที่สุด 

 กูญแจคณิตศาสตร์

 6.

 

 

 

 ซื้อไข่มา  120  ฟอง ราคา  204  บาท ในจำนวนนี้ไข่แตก

ร้อยละ 2.5 ถ้าขาย ไข่ที่เหลือ ไปทั้งหมดฟองละ  2.50  บาท 

จะได้กำไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใด

 กูญแจคณิตศาสตร์

 7.

 

 

 

ซื้อที่ดิน  200  ตารางวา เป็นเงิน  600,000  บาท แบ่งขายที่ดินไปครึ่งหนึ่ง

เป็นเงิน 350,000  บาท จะต้องขายที่เหลือ ไปเป็นเงินเท่าใด จึงจะได้กำไร

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20

 กูญแจคณิตศาสตร์

 8.

 

 

 

 

ข้อสอบสังคมศึกษา มี 2 ฉบับ ฉบับละ  40 ข้อ ข้อละ  1 คะแนน

รัตนาทำข้อสอบ ฉบับแรก  ได้คะแนน  70  % 

จะต้องทำข้อสอบฉบับที่สองถูกกี่ข้อ จึงจะได้คะแนน  รวม  2  ฉบับ 

เป็น  80  %

 กูญแจคณิตศาสตร์

 9.

 

 

 

 

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  มี 2 ฉบับ

   ฉบับแรกมนัสทำได้ 75 % ของคะแนนเต็ม 80

   ฉบับที่สองมนัสทำได้  70 % ของคะแนนเต็ม 120

   จงหาว่ามนัส ทำข้อสอบวิชา นี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์

 กูญแจคณิตศาสตร์

 10.

 

 

 

 

การสอบวัดผลวิชาคณิตศาสตร์

  มีอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค เป็น 60:40 

  กนกทำคะแนนระหว่างภาคได้  60 % กนกจะต้อง

  สอบปลายภาคได้กี่คะแนนจึงจะได้ คะแนนรวม เป็น  60  คะแนน

 กูญแจคณิตศาสตร์

 11.

 

 

 

 

 

 

โกสินทร์ทำงานและมีบ้านพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ เขาต้องการไปเยี่ยมแม่

ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช   โดยขับรถไปเองด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย  90 

กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ระยะทาง  จาก กรุงเทพ ฯ  ถึง นครศรีธรรมราช

ประมาณ  780 กิโลเมตร โกสินทร์  คิดคำนวณเวลาที่ต้องการพัก

ระหว่างการเดินทางไว้  20 %  ของเวลาในการขับรถ ทั้งหมด

โกสินทร์ จะต้องใช้ ในการเดินทางและพักทั้งสิ้นกี่ชั่งโมง กี่นาที

 กูญแจคณิตศาสตร์

 12.

 

 

 

สมหมายฝากเงินไว้กับธนาคาร  3,500  บาท เป็นเวลา  2  ปี อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้น ทุก 12 เดือน และถูกหักภาษีดอกเบี้ย 15 %

เมื่อครบ  2  ปี สมหมายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดประมาณเท่าไร

 กูญแจคณิตศาสตร์

 13.

 

 

 

ฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเงิน  8,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย  1.5 ต่อปี

คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก  6 เดือน  และถูกหักภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 15

เมื่อครบ 1½ ปี  จะมียอดเงินในบัญชีประมาณเท่าไร

 กูญแจคณิตศาสตร์

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทั่วไปในการซื้อสินค้าเงินผ่อนผู้ซื้อต้องวางเงินดาวน์ไว้ส่วนหนึ่งค่าสินค้าที่

เหลือจากหักเงินดาวน์ทั้งหมด  ผู้ขายจะนำไปคิดดอกเบี้ยเต็มช่วงเวลาของ

ระยะผ่อนชำระแล้วนำดอกเบี้ยที่คำณวนได้  ไปรวมกับค่าสินค้าที่เหลือจาก

หักเงินดาวน์ทั้งหมด 

ต่อจากนั้นจึงเฉลี่ยเงินรวมนี้ตามจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ

เพื่อหาว่าแต่ละงวดผู้ซื้อต้องผ่อนชำระเท่าไร

ราคาขายเงินสดของรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง เป็น  45,000  บาท ถ้าต้องการ

ซื้อโดยการผ่อนชำระจะต้องวางดาวน์  20 %  ของราคาขาย  ที่เหลือผ่อนชำระ 

24  เดือนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนกับทางบริษัทในอัตราดอกเบี้ย  4 %  ต่อปี 

จงหาว่าจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร

 กูญแจคณิตศาสตร์
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook