ลำดับเรขาคณิต ม.5 แบบฝึกหัด 1.1.4

 

1.   จงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้                                                

1.   1.1 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r ของลำดับเรขาคณิต

                1.1 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

2   1.2 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
  หาค่า r ของลำดับเรขาคณิต

                 1.2 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

3   1.3 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
  หาค่า r  ของลำดับเรขาคณิต

                 1.3 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

4   1.4 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r  ของลำดับเรขาคณิต

                 1.4 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

5   1.5 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r  ของลำดับเรขาคณิต

                 1.5 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

6   1.6 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r ของลำดับเรขาคณิต

                  1.6 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

7   1.7 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r ของลำดับเรขาคณิต

                  1.7 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

8   1.8 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
 

หาค่า r ของลำดับเรขาคณิต

                  1.8 หาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

 

2.   จงหาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้

1   2.1 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต
 

จากโจทย์ เราจะได้

   2.1 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

หาพจน์ที่ 5,6,7

  2.1 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

2   2.2 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต
 

จากโจทย์ เราจะได้

  2.2 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

หาพจน์ที่ 5,6,7

  2.2 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

3   2.3 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต
 

จากโจทย์ เราจะได้

  2.3 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

หาพจน์ที่ 5,6,7

  2.3 หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

3.   จงหาพจน์  ที่ 9    ของลำดับเรขาคณิต

     2.3 หาพจน์ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์ เราจะได้

  3.หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

พจน์  ที่ 9  ของลำดับเรขาคณิต

  3.หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

4.   จงหาพจน์  ที่ 11  ของลำดับเรขาคณิต

    4. หาพจน์ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์ เราจะได้

  4. หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

พจน์  ที่ 11  ของลำดับเรขาคณิต

  4. หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

5.   จงหาพจน์  ที่ 10  ของลำดับเรขาคณิต

  5. หาพจน์ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์ เราจะได้

  5.หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

พจน์  ที่ 10  ของลำดับเรขาคณิต

  5. หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

6.   จงหาพจน์  ที่ 8    ของลำดับเรขาคณิต

  6. หาพจน์ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์ เราจะได้

  6. หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

พจน์  ที่ 8  ของลำดับเรขาคณิต

  6. หาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต

 

7.   จงหาพจน์  ที่ n    ของลำดับเรขาคณิต

1    7.1 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

  7.1 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

2   7.2 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

   7.2 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

3   7.3 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

  7.3 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

4    7.4 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

  7.4 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

5    7.5 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

   7.5 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

6    7.6 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

  7.6 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

7      - 8, -0.8, -0.08, -0.008,... 
 

   7.7 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

8    7.8 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต
 

   7.8 หาพจน์ที่ N ของลำดับเรขาคณิต

 

 

8.    จงหาพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี    

          8. หาพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต

      เป็นพจน์ที่ ห้า และ 2 เป็นอัตราส่วนร่วม

 

จากโจทย์

          8. หาพจน์แรกของลำดับเรขาคณิต

 

 

9.   จงหาอัตราส่วนร่วม ของลำดับเรขาคณิตที่มี

      9. หาอัตราส่วนร่วม ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์  กำหนดให้ 

        หาอัตรส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

 

10.   จงหาอัตราส่วนร่วม ของลำดับเรขาคณิตที่มี

       10. หาอัตราส่วนร่วม ของลำดับเรขาคณิต

 

จากโจทย์  กำหนดให้

       10. ลำดับเรขาคณิต

 

11.    จงหาลำดับเรขาคณิตที่มีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรก

        เป็น -3 และ -8 ตามลำดับ

 

 

12.    จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนสองจำนวนที่กำหนดให้

โดยจำนวนทั้งสามนั้นอยูในลำดับเรขาคณิต

1

5 และ 20 

 

จากโจทย์  กำหนดให้

   12. ลำดับเรขาคณิต

แทนค่า ใน  12. หาลำดับเรขาคณิต

      12. ลำดับเรขาคณิต

   

ดังนั้นเมื่อแทนค่า r ในสมการจะได้ 

 r =   2 จำนวนที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20  คือ  10

 r = –2 จำนวนที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20  คือ –10

2

8 และ 12

 

จากโจทย์  กำหนดให้

  12.2  ลำดับเรขาคณิต

 

แทนค่า ใน    ลำดับเรขาคณิต

          12.2 ลำดับเรขาคณิต

ดังนั้นเมื่อแทนค่า r ในสมการจะได้  

 r =     ลำดับเรขาคณิต       จำนวนที่อยู่ระหว่าง 8 และ 12  คือ    ลำดับเรขาคณิต

r =     ลำดับเรขาคณิต    จำนวนที่อยู่ระหว่าง 8 และ 12  คือ    ลำดับเรขาคณิต

 

13.    162  เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต 2,-6,18,...

 

จากโจทย์  กำหนดให้

        13. ลำดับเรขาคณิต

ดังนั้น เราแทนค่าในเทอมทั่วไปของสมการเรขาคณิต

         13.หาอัตรส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต

 

14.   ในปี พ.ศ. 2540 ประชากรในอำเภอหนึ่งมี 60,000 คน

ถ้าประชากรใน อำเภอนี้เพิ่มขึ้นปีละ 2 % 

จงหาสูตรทั่วไปของประชากรในแต่ละปีและจำนวนประชากร ในปี พ.ศ. 2555

 

จากโจทย์

ปี พ.ศ. 2540 มีประชากร 60,000 คน และแต่ละปีมีประชากรเพิ่มขึ้น 2%

สิ้นปีที่ 1  (2540)  มีประชากร  เพิ่มขึ้นเท่ากับ    60000 × 1.02     คน

สิ้นปีที่ 2  (2541)  มีประชากร  เพิ่มขึ้นเท่ากับ    60000 × (1.02) 2 คน

สิ้นปีที่ 3  (2542)  มีประชากร  เพิ่มขึ้นเท่ากับ    60000 × (1.02) 3 คน

     *                            *                          *

     *                            *                          *

สิ้นปีที่ n    มีประชากร  เพิ่มขึ้นเท่ากับ             60000 × (1.02) n คน

จากโจทย์ให้    หาปี พ.ศ. 2555      เท่ากับปีที่ 15  ดังนั้น

สิ้นปีที่ 15  (2555)  มีประชากร  เพิ่มขึ้นเท่ากับ  60000 × (1.02) 15 คน

                                          ≈    80,752  คน

 

 

15.    จงบอกว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ลำดับเป็นลำดับเลขคณิต ลำดับใด

เป็นลำดับเรขาคณิต พร้อมทั้งบอกผลต่างร่วมหรืออัตราส่วนร่วมของลำดับนั้น ๆ

1

   ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต

 

ลำดับเป็นลำดับเลขคณิต

และ มี  อัตราส่วนร่วม เท่ากับ  2  

2

   ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต

 

ลำดับเป็นลำดับเรขาคณิต

และ มี อัตราส่วนร่วม เท่ากับ    -1  

3

   ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต

 

ลำดับเป็นลำดับเลขคณิต

และ มี อัตราส่วนร่วม เท่ากับ  - 2   

4

  ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต

 

ลำดับเป็นลำดับเรขาคณิต

และ มี อัตราส่วนร่วม เท่ากับ       ลำดับเรขาคณิต

5

    ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต

 

ไม่เป็นทั้งลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK