กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 4.2 คำตอบของสมการ

 

1.

 

 

จงหาตรวจสอบดูว่า จำวนที่ให้ไว้ในวงเล็บ []

เป็นคำตอบของสมการที่กำหนดให้หรือไม่

 

1.

 

 

 

 

         1. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

เมื่อแทนค่าตัวแปร z แล้วพบว่าสมการเป็นจริง

ดังนั้น  z =10

 

2.

 

 

 

 

           2. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

เมื่อแทนค่าตัวแปร k แล้วพบว่าสมการเป็นจริง

ดังนั้น  k =0

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

           3. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

เมื่อแทนค่าตัวแปร c แล้วพบว่าสมการไม่เป็นจริง

ดังนั้น  ค่าของ  c ไม่เท่ากับ 180

 

4.

 

 

 

 

 

           4. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

เมื่อแทนค่าตัวแปร x แล้วพบว่าสมการเป็นจริง

ดังนั้น x = -9

 

5.

 

 

 

 


     5. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

เมื่อแทนค่าตัวแปร b แล้วพบว่าสมการเป็นจริง

ดังนั้น  b = 3.6

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 6. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

เมื่อแทนค่าตัวแปร m แล้วพบว่าสมการเป็นจริง

ดังนั้น m = 2

2.  

จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

 

1.

 

 

 

 

 2.1 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

2.

 

 

 

 

 

2.2 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

3.

 

 

 

 

 

   2.3 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

4.

 

 

 

 

 

    2.4.แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

5.

 

 

 

 

 

  2.5 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

6.

 

 

 

 

   6. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

7.

 

 

 

 

 

      2.7. แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

8.

 

 

     2.8  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

สมการไม่เป็นจริง ไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบ

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

  2.9  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

10.

 

 

 

      2.10  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

สมการเป็นจริง เมื่อ  n  เป็นจำนวนเต็มใด ๆ

เช่น n= {...,-3,-2-1,0,1,2,3,4,...}

3.

 

 

จงเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ

แล้วหาคำตอบโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

X ลบด้วย  11  เท่ากับ   5

 

        3.1  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนซึ่งน้อยกว่า x อยู่ 6  คือ  15

 

      3.2 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนที่มากกว่า  x  อยู่ 3 เท่ากับ  16

 

       3.3 แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

สามเท่าของ  y   เท่ากับ   - 9

 

      3.4  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลบวกของ  y กับสามเท่า ของ y เท่ากับ 20

 

         3.5  แทนค่าตัวแปรลงในสมการสมการ

   

   

ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook