คณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 2.2  ข้อ 5

 

  5.  พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  สูง  52   วา    จงหาว่า พระปรางค์องค์นี้ สูงกี่เมตร

 

                                1  วา               =                2       เมตร      

           วัดอรุณราชวราราม   สูง    52   วา    

                                                      =       52  x   2  

                                                      =              104      เมตร

           วัดอรุณราชวราราม   สูง               =              104      เมตร

 

             __________________________________________________